In het Regiobureau West Brabant werken gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen samen aan regio-opgaven en arbeidsmarktproblematiek. Doel is het realiseren van passend human capital en economische groei in de regio. ROC West-Brabant is lid van deze netwerkorganisatie.

Eén van de programma’s is ‘We are Food’, gericht op gezonde voeding en community, duurzaamheid en gastvrijheid. Op het snijvlak van de sectoren ontstaan nieuwe producten en processen, nieuwe keten en dus een veranderende vraag in human capital. Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross-over setting een opleidingsportefeuille kunnen neerzetten die inspeelt op deze ontwikkelingen. Een aanpassing in portfolio en daarmee ook de samenwerking tussen de groene en niet-groene onderwijslocaties in Breda is nodig. Samenwerking met bedrijfsleven staat in de kinderschoenen en is, net zoals de samenwerking tussen de groene en niet-groene onderwijslocaties, randvoorwaardelijk om tot een passend opleidingsportfolio te komen.

Ondersteuning vanuit cross-overs

Op de bouw van het opleidingsportfolio wordt tripartiet inzet gepleegd, waarbij onderwijs de meeste inzet geeft. Onderwijs zal ook de regierol nemen in het realiseren van de samenwerking en verbinding tussen onderwijs, gemeenten en bedrijven. Vanuit actielijn 4 ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. opstarten cross sectorale tripartiete samenwerking en b. samenwerking tussen groene en niet-groene locaties c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. methodiek cross-over curriculum. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.

Artikel cross-overs Niels Louwaars

De actielijn cross-overs sprak met Niels Louwaars, directeur van Plantum, over zijn organisatie en hoe cross-over werken een steeds belangrijke rol speelt in de huidige maatschappij.

Plantum

Plantum is de brancheorganisatie van zaaizaad en plantgoedbedrijven in Nederland. Er zijn ruim 300 leden verbonden aan deze organisatie. Plantum staat aan het begin van alle groene ketens in de wereld, een groot deel van de plantveredeling die ze in Nederland produceren, wordt geëxporteerd naar het buitenland. Nederland is de grootste exporteur van plantaardig uitgangsmateriaal, met 2,9 miljard het afgelopen jaar. Niet alleen worden zaden geëxporteerd, maar ook kennis. “Plantveredeling is heel kennisintensief en alles wat je als maatschappij wilt van de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld het beperken van chemische gewasbescherming, het verhogen van gezondheid bevorderende stoffen of het klaarmaken van gewassen voor de klimaatverandering, programmeren we in het zaadje, zodat we dit later niet meer hoeven te corrigeren in het veld. Hiervoor hebben wij heel veel goed opgeleide mensen nodig, elk jaar weer”, begint Niels Louwaars zijn verhaal.

Actielijn Cross-overs GroenPact

Door de groeiende sector wordt het groene onderwijs een steeds belangrijker component. “We zien in onze sector heel duidelijk dat werknemers van de bedrijven, zowel vanuit het middelbaar-, hoger- of zelfs universitair opleidingsniveau, de laatste twintig jaar hebben moeten samenwerken met partijen uit andere disciplines”, vertelt Niels Louwaars. “De laatste veertig jaar is er bijvoorbeeld een laboratoriumtak verbonden aan de plantveredeling. Het gaat er niet om hoeveel kennis de studenten hebben, maar ook de attitude die zij hebben om nieuwe dingen op te willen en kunnen pakken.” Door het belang van de cross-overs die ontstaan als onderdeel van de studie en op verschillende niveaus, heeft Niels Louwaars mede bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen voor het GroenPact op de actielijn Cross-overs.

“Als het groene onderwijs enkel en alleen binnen de groene vakjes blijft denken, dan missen zij ongelofelijk veel kansen in de toekomst met het risico dat het groen onderwijs stil blijft staan. Cross-overs is ontzettend belangrijk om een groei door te maken, zeker in de huidige maatschappij.” Vult Niels Louwaars aan op de vraag wat de meerwaarde van het GroenPact is.

Cross-over Pilots

De actielijn cross-overs is gestart met drie pilots. “Het doel van de pilots is om inzichten te krijgen in het samenwerken met andere disciplines, maar ook met andere scholen. We zoeken uit wat hierin de mentale-, institutionele- en financiële bottlenecks zijn.” Uit de praktijk blijkt dat het bijvoorbeeld lastig is om breed buiten de eigen school en vakgebied te durven denken. De uitdaging ligt in het verbreden van de mindset van alle betrokkenen.

De toekomst van cross-over werken

“Toekomsten volgen elkaar steeds sneller op”, begint Niels Louwaars. “De mensen die we nu aan het opleiden zijn, zullen in 2050/2060 nog steeds aan het werk zijn. Veranderingen gaan steeds sneller in de maatschappij. Dat betekent dat iedereen die we nu opleiden hierop toegerust moet zijn. Ze moeten in staat zijn nieuwe kennis op te kunnen doen en hiermee leren omgaan. Het is een belangrijke taak van de scholen deze mindset mee te geven aan studenten”. Scholen kunnen hier vorm aan geven door studenten samen te laten werken met studenten uit een heel ander vakgebied. Hierdoor krijgen zij inzichten in hoe ze in de toekomst met ontwikkelingen die ver buiten het eigen vakgebied liggen om kunnen gaan.