Blauwzaam als initiatiefnemer van de Waterwerkgroep, gaat in samenwerking met verschillende partijen waaronder de Publiek Private Samenwerking Waterroute (waarin Blauwzaam ook partner is) een pilot starten gericht op water en klimaatadaptatie. Doel is realiseren van passende en uitvoerbare scenario’s voor klimaatadaptatie in de regio. Groen en niet-groene onderwijsinstellingen zijn lid van deze netwerkorganisatie en nemen, naast bedrijven en overheidsinstellingen, deel aan de pilot. In dit proces is het belangrijk waarde voor elke partij te duiden in het oplossen van complexe problemen in een cross-over context.

Toegevoegde waarde vanuit onderwijs is het zich zo te organiseren dat ze in deze cross-over pilot flexibel onderwijs organiseren om innovatieve cross-over projecten kunnen verbinden aan het curriculum. Een methodiek is nodig. De ontwikkeling van flexibel onderwijs om mee te bewegen met de innovaties in de regio is een voorbeeld voor andere cross-over thema’s.

Ondersteuning vanuit cross-overs

Vanuit de actielijn cross-overs ondersteunen we deze pilot met monitoring en leren. Doel van deze ondersteuning is doorbraak in a. cross sectorale tripartiete samenwerking en b. samenwerking tussen groene en niet-groene kennisinstellingen in de kolom c. cross sectorale kennisontwikkeling en d. methodiek flexibel onderwijs. Deze doorbraken leiden tot aanpakken die door andere regio’s ingezet kunnen worden.

Artikel cross-overs Ton Schuller

De actielijn Cross-overs ging in gesprek met Ton Schüller over het nieuwste cross-over project binnen de pilot. Ton Schüller is programmamanager bij PPS Waterroute. Er is recentelijk gestart met een nieuw cross-over project: Sliedrecht Buiten, waar onder andere een waterretentie is opgenomen. Dit betreft een extra wateropvang realiseren om regenwater op te kunnen slaan.

Cross-over project Sliedrecht Buiten

De opdrachtgever van dit project is de gemeente Sliedrecht. Gedurende dit programma wordt een samenwerkingsconstruct opgesteld, die de werkzaamheden gaan verrichten. De studenten van Wellantcollege bemoeien zich met de eerste planvorming van dit programma. Wellantcollege is betrokken als groenexpert en DaVinci college vertolkt de rol van technisch expert.

“Met dit project willen we ervoor zorgen dat studenten met authentieke en complexe vraagstukken aan de gang gaan, die echt zijn. Hierdoor brengen we ze dichter bij het werkveld, waardoor ze hun vaardigheden en kennis op een andere manier ontwikkelen dan alleen in een klaslokaal”, vertelt Ton Schüller. “De toekomst vraagt om medewerkers die multidisciplinair kunnen samenwerken aan complexe opdrachten. De noodzaak voor ons is dus om studenten hierop voor te bereiden.”

Ton Schüller​

Traject van meerdere projecten

“Sliedrecht Buiten is één van de projecten die gestart is, we hebben er al meerdere achter de rug. Hierbij experimenteren we telkens hoe we de cross-over werking het beste kunnen realiseren. Je krijgt hierbij te maken met de dynamiek van het onderwijs en de dynamiek van de regio.”

Ton Schüller

Succesproject ‘Lammetjeswiel’

Ton Schüller verteld enthousiast over het laatste project, Lammetjeswiel, wat een groot succes is geweest. “Dit project ging over de herinrichting van een recreatieplas, in samenwerking met de gemeente Alblasserdam, een ondernemer en met studenten van het DaVinci college en Wellantcollege. Voor de gemeente is het een best gewaagde stap geweest om zo nauw samen te werken met het onderwijs, uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een groot succes. De gemeente heeft ervoor bij bestek vastgelegd dat de begeleiding van studenten door het bedrijfsleven mede zal worden uitgevoerd gezorgd en dat een derde van de gelden besteed werden aan de begeleiding van studenten. Hierdoor hebben de studenten allerlei certificaten behaald, die ze anders nooit zouden kunnen halen.”

Belangrijke inzichten

Het is van groot belang de samenwerking met een hbo-instelling te realiseren. Vele vraagstukken starten met toegepast onderzoek, waaruit kleinere vraagstukken kunnen worden geformuleerd Binnen de waterroute werken we samen met de opleiding  Lanscape and Environment  management. Op dit moment trekken hbo en mbo op in een tweetal-projecten.

Het opstellen van een leerofferte Waarin de afspraken met de opdrachtgever en de te behalen leertaken en werkprocessen van de student zijn vastgelegd, is één van de belangrijke instrumenten die ontwikkeld zijn gedurende deze periode. Ton Schüller vertelt: “In onze regio is heel duidelijk afgesproken dat er volgens een bepaalde methodiek met de studenten wordt gewerkt. Een belangrijk onderdeel van die methodiek is de  vraagarticulatie door het onderwijs en de leerofferte. Onderwijs is hierin eigenlijk alleen maar de coach om dat proces te begeleiden. Docenten zijn in dit traject vooral procescoach. Dit succes is natuurlijk niet zonder hobbels bereikt. Maar van belang is dat het gezamenlijke uitgangspunt ‘samenwerken in leren’ is. De evaluatie van het project zal in januari 2019 plaatsvinden. Een externe procesbegeleider zal samen met alle partijen een lerende procesgang opstellen. Andere gemeenten zijn namelijk ook enthousiast geraakt.”

Input van actielijn Cross-overs

“Door de Community of Learning bijeenkomsten kunnen we binnen de verschillende pilots en samen met experts kennis uitwisselen. Hoe pakken zij bijvoorbeeld bepaalde zaken aan? Daar leert eenieder weer veel van en de uitkomsten nemen we mee om ons project te versnellen en/of verbeteren. Kennis en kunde komt bij elkaar, tevens vergroten we ons netwerk. De uitwisseling van informatie is heel belangrijk, net zoals het elkaar helpen en ondersteunen. Ik heb wel ervaren dat het werken in een cross-over setting een lange termijn traject is”, sluit Ton Schüller af waarvoor geduld en gevoel voor timing erg belangrijk is.